Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4644 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'informació pública de dos expedients de modificació de crèdits al pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4599 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1910 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1399 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial d'un pla de millora urbana
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1398 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial d'un pla parcial
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 540 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra local ordinària
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 278 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'exposició pública del compte general de la corporació corresponent a l'exercici de 2017
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4109 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci de licitació d'una concessió demanial per a l'explotació d'un servei de bar
Exercici: 2018 Bop: 36-0 Edicte: 1552 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci de licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 441 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals