Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial d'uns projectes d'obra
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8669 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020 del pressupost municipal de l'exercici 2020, en la modalitat de suplement - habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8668 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació Inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8666 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8448 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7336 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Informació pública del projecte d'ampliació d'un corral al mas d'en Batlle
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5508 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5016 AJUNTAMENT DE SELVA DE MAR - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8829 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci relatiu a l'exposició pública del compte general de la corporació corresponent a l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8834 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals aplicables al proper exercici de 2020