Edictes BOP Girona

Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9789 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8058 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6698 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU 01 promoguda per Brasco SL
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6248 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4367 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments de la comarca per donar suport als ciutadans en les gestions electròniques i en l'assessorament sobre estalvi energètic, en el marc del programa treball i Formació línies MG45 i dona (Resolució EMT/2859/2021)
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4286 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU 01 del POUM de la Selva de Mar
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4265 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del projecte d'urbanització que afecta l'àmbit d'actuació del PAU 01 del POUM
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3851 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2156 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diverses empreses per a l'adquisició d'experiència professional en empreses, en el marc del Programa 30 Plus 2021, regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de30 de juliol i modificada per l'Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2140 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i diversos Ajuntaments de la comarca per donar suport als ciutadans en les gestions electròniques i en l'assessorament sobre estalvi energètic, en el marc del programa treball i Formació línies MG45 i dona (Resolució EMT/2859/2021)