Edictes BOP Girona

Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 7952 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 7950 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5569 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística d'usos i obres provisionals
Exercici: 2021 Bop: 96-0 Edicte: 4130 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2910 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Informació pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 405 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 360 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació inicial d'uns projectes d'obra
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8669 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020 del pressupost municipal de l'exercici 2020, en la modalitat de suplement - habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8668 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació Inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021