Edictes BOP Girona

Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7336 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Informació pública del projecte d'ampliació d'un corral al mas d'en Batlle
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5508 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5016 AJUNTAMENT DE SELVA DE MAR - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8829 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci relatiu a l'exposició pública del compte general de la corporació corresponent a l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8834 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals aplicables al proper exercici de 2020
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4644 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'informació pública de dos expedients de modificació de crèdits al pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4599 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1910 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1399 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial d'un pla de millora urbana
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1398 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR Anunci d'aprovació inicial d'un pla parcial